بنياد اسلامی و فرهنگی ايرانيان

شرح غزل 636 دیوان شمس – هستی در نیستی