فایل صوتی سخنرانی دکتر آرش نراقی در باب وحی 

در مراسمی که در24 نوامبر 2018  بنیاد برگزار شد دکتر نراقی به تشریح دیدگاههای سنتی و نو اندیش دینی در باب وحی پرداختند و در ادامه به تشریح مکانیزم ارتباطی با آگاهی مطلق و فرآیند تبدیل ابن تچربه به زبان بیرونی اشاره نمودند .

فایل صوتی این سخنرانی را در این لینک میبینید

https://www.dropbox.com/s/932vhdhsmz66zw9/Dr.%20Naraghi%20November%2024th%202018%20Final%20revised%20audio.mp3?dl=0